• Fresh ground coffee 250g

    £4.75 tin

  • Tea Bags: Tin of 50

    £2.45 tin